Regulaminem

Witamy na stronie Omnia Machinery. Kontynuując przeglądanie i korzystanie z tej witryny, zgadzasz się przestrzegać następujących warunków użytkowania, które wraz z naszą polityką prywatności regulują relacje Omnia Machinery UK Ltd z tobą w związku z tą witryną.

Omnia Machinery - STANDARDOWE WARUNKI

Należy pamiętać, że Dostawca może, według własnego uznania, zdecydować się zostać wyznaczonym na przedstawiciela Klienta przy zakupie Towarów. W takim przypadku zastosowanie mają postanowienia warunku 13.

Zwraca się w szczególności uwagę Klienta na postanowienia warunku 10, warunku 11, warunku 12 i warunku 13.

 1. INTERPRETACJA

1.1 W niniejszych warunkach obowiązują definicje i zasady interpretacji.

Prowizje : oznacza prowizję płatną przez Klienta na rzecz Dostawcy zgodnie z Umową.

Kontrakt: znaczy:

(a) wszelkie umowy między Dostawcą a Klientem dotyczące sprzedaży i zakupu Towarów; lub

(b) wszelkie umowy między Dostawcą a Klientem dotyczące wyznaczenia Dostawcy jako agenta zakupów Klienta,

w każdym przypadku uwzględniające te warunki.

Klient: osoba, firma lub firma, która kupuje Towary od Dostawcy lub wyznacza Dostawcę jako swojego agenta zakupów w odniesieniu do Towarów.

Punkt dostawy: miejsce wskazane w Umowie lub jeśli nie podano takiego miejsca, miejsce prowadzenia działalności Dostawcy.

Towary: znaczy:

(a) wszelkie towary uzgodnione w Umowie, które mają być dostarczone Klientowi przez Dostawcę (w tym wszelkie ich części lub części); lub

(b) w przypadku wyznaczenia Dostawcy jako agenta Klienta, wszelkie towary, w odniesieniu do których Klient wyznacza Dostawcę jako swojego agenta zakupów.

Dostawca: Omnia Machinery, której siedziba znajduje się w…

1.2 Odniesienie do ustawy to odniesienie do niej, ponieważ obowiązuje ona obecnie, biorąc pod uwagę wszelkie zmiany, przedłużenia, zastosowanie lub zmiany i obejmuje wszelkie podporządkowane przepisy, które obowiązują na jej podstawie.

1.3 Słowa w liczbie pojedynczej obejmują liczbę mnogą, a w liczbie mnogiej obejmują liczbę pojedynczą.

1.4 Odniesienie do jednej płci obejmuje odniesienie do drugiej płci.

1.5 Nagłówki warunków nie wpływają na interpretację tych warunków.

 1. STOSOWANIE WARUNKÓW 

2.1 Z zastrzeżeniem wszelkich zmian w ramach warunku 2.3, Umowa będzie obowiązywać na tych warunkach, z wyłączeniem wszystkich innych warunków (w tym wszelkich warunków, które Klient zamierza stosować w ramach dowolnego zamówienia, potwierdzenia zamówienia, specyfikacji lub innego dokumentu ).

2.2 Żadne warunki zatwierdzone, dostarczone lub zawarte w zamówieniu zakupu klienta, potwierdzeniu zamówienia, specyfikacji lub innym dokumencie nie będą stanowić części umowy po prostu w wyniku odwołania się do takiego dokumentu w umowie.

2.3 Warunki te dotyczą całej sprzedaży Dostawcy i wyznaczenia Dostawcy na agenta zakupów, a wszelkie zmiany niniejszych warunków i wszelkie oświadczenia dotyczące Towarów nie przyniosą skutku, chyba że zostaną wyraźnie uzgodnione na piśmie i podpisane w imieniu Dostawcy. Klient przyjmuje do wiadomości, że nie polegał na żadnym oświadczeniu, obietnicy lub oświadczeniu złożonym lub złożonym przez Dostawcę lub w jego imieniu, które nie jest określone w Umowie. Żadne z tych warunków nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Dostawcy za nieuczciwe wprowadzenie w błąd.

2.4 Każde zamówienie lub przyjęcie wyceny Towaru przez Klienta od Dostawcy będzie uważane za ofertę kupna przez Klienta na tych warunkach.

2.5 Żadne zamówienie złożone przez Klienta nie zostanie uznane za zaakceptowane przez Dostawcę, dopóki Dostawca nie wyda pisemnego potwierdzenia zamówienia.

2.6 Klient upewnia się, że warunki zamówienia i wszelkie obowiązujące specyfikacje są kompletne i dokładne.

2.7 Jakakolwiek wycena jest podana na tej podstawie, że żadna umowa nie powstanie, dopóki dostawca nie prześle klientowi potwierdzenia zamówienia. Każda oferta jest ważna przez okres 30 dni od jej daty, pod warunkiem, że Dostawca wcześniej jej nie wycofał.

 1. OPIS 

3.1 Ilość i opis towarów będzie zgodny z umową.

 1. DOSTAWA PRODUKTÓW

4.1 Dostawa nie nastąpi, dopóki Dostawca nie otrzyma w całości (w gotówce lub rozliczonych środkach) wszystkich należnych jej kwot w odniesieniu do:

4.1.1 Towary; i

4.1.2 wszystkie inne kwoty, które są lub stają się należne Dostawcy od Klienta z dowolnego powodu.

4.2 Dostawa Produktów odbywa się w Punkcie Dostawy. Dostawca zapewni odpowiedni transport do Punktu Dostawy na koszt Klienta. Przy dostawie Dostawca (lub wyznaczony przez niego przewoźnik) dostarczy Klientowi dokumenty eksportowe, które są niezbędne i których Klient nie jest w stanie przygotować.

4.3 Z zastrzeżeniem warunku 4.1, dostawa będzie miała miejsce w czasie zgłoszonym klientowi na piśmie przez Dostawcę.

4.4 Daty dostawy lub wykonania w odniesieniu do dostawy przez Dostawcę Towarów są jedynie przybliżone i, o ile wyraźnie nie wskazano inaczej, czas nie ma znaczenia dla dostawy Towarów.

4.5 Klient zapewni w Punkcie dostawy i na swój koszt odpowiedni i odpowiedni sprzęt oraz robociznę do załadunku lub rozładunku Towaru.

4.6 Dostawca może dokonać dostawy w jednej lub więcej transzach.

4.7 Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszych warunków, Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wtórne straty (wszystkie trzy warunki obejmują, bez ograniczeń, czystą stratę ekonomiczną, utratę zysków, utratę działalności, utratę wartości firmy i podobna strata), koszty, szkody, obciążenia lub wydatki spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez jakiekolwiek opóźnienie w dostarczeniu Towaru (nawet jeśli spowodowane przez zaniedbanie Dostawcy), ani żadne opóźnienie nie upoważnia Klienta do rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, chyba że opóźnienie to przekracza 180 dni.

4.8 Jeśli z jakiegokolwiek powodu Klient nie zaakceptuje dostawy któregokolwiek z Towarów, gdy są one gotowe do dostawy lub Dostawca nie jest w stanie dostarczyć Towarów na czas, ponieważ Klient nie dostarczył odpowiednich instrukcji, dokumentów, licencji lub upoważnień:

4.8.1 ryzyko związane z Towarem przechodzi na Klienta (w tym na utratę lub uszkodzenie spowodowane zaniedbaniem Dostawcy);

4.8.2 Towary uważa się za dostarczone; i

4.8.3 Dostawca może przechowywać Towar do momentu dostawy, w którym to przypadku Klient będzie odpowiedzialny za wszelkie związane z tym koszty i wydatki (w tym między innymi przechowywanie i ubezpieczenie).

 1. BRAK DOSTAWY

5.1 Ilość każdej przesyłki towarów zarejestrowana przez Dostawcę przy wysyłce z miejsca prowadzenia działalności przez Dostawcę będzie rozstrzygającym dowodem ilości otrzymanej przez Klienta przy dostawie, chyba że Klient może przedstawić rozstrzygające dowody przeciwne.

5.2 Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru (nawet jeśli jest spowodowane zaniedbaniem Dostawcy), chyba że Klient powiadomi Dostawcę na piśmie o niedostarczeniu w ciągu 7 dni od dnia, w którym Towary otrzymano przebieg wydarzeń.

5.3 Wszelka odpowiedzialność Dostawcy za niedostarczenie Towarów będzie ograniczona do wymiany Towarów w rozsądnym terminie lub wystawienia noty kredytowej według proporcjonalnej stawki Kontraktowej względem każdej faktury wystawionej za takie Towary.

 1. LICENCJE NA PRZYWÓZ I EKSPORT

6.1 Klient jest odpowiedzialny za uzyskanie, na własny koszt, takich pozwoleń na przywóz, pozwoleń na wywóz i innych zgód w odniesieniu do Towarów, które są wymagane od czasu do czasu i, jeśli jest to wymagane przez Dostawcę, Klient dokona tych pozwoleń i zgód dostępne dla Dostawcy przed odpowiednią wysyłką.

 1. RYZYKO / TYTUŁ 

7.1 Towary są na ryzyko Klienta od momentu dostawy, dostawy uznanej za dostawę lub czasu pełnej zapłaty zgodnie z warunkiem 9, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

7.2 Prawny i korzystny tytuł do Towaru nie przejdzie na Klienta, dopóki Dostawca nie otrzyma w całości (w gotówce lub rozliczonych środkach) wszystkich należnych mu kwot z tytułu:

7.2.1 Towary; i

7.2.2 wszystkie inne kwoty, które są lub stają się należne Dostawcy od Klienta z dowolnego powodu.

7.3 Dostawca jest uprawniony do odzyskania zapłaty za Towar, pomimo że własność któregokolwiek z Towarów nie przeszła od Dostawcy.

7.4 Po rozwiązaniu Umowy, niezależnie od przyczyny, prawa Dostawcy (ale nie Klienta) zawarte w tym warunku 7 pozostają w mocy.

 1. CENA

8.1 Ceną za Towary będzie cena określona w Umowie.

8.2 Cena za Towar nie obejmuje żadnego podatku od wartości dodanej oraz wszystkich kosztów lub opłat związanych z obsługą, wysyłką, pakowaniem, załadunkiem, rozładunkiem, przewozem, ładunkiem, przeliczaniem walut, opłatami bankowymi, ubezpieczeniem i, w stosownych przypadkach, cłami, importem lub inne cła pobierane w związku ze sprzedażą i importem Towarów do kraju, w którym Klient ma miejsce zamieszkania lub w którym znajduje się Punkt Dostawy, wszystkie kwoty, które Klient zapłaci dodatkowo, gdy będzie należny za Towary.

 1. PŁATNOŚCI 

9.1 Z zastrzeżeniem warunku 9.4 zapłata ceny za Towar jest należna w funtach szterlingach i należy ją uregulować w następujący sposób;

9.1.1 10% ceny jest płatne natychmiast w formie bezzwrotnej kaucji.

9.1.2 Saldo ceny wraz ze wszystkimi innymi płatnościami należnymi Dostawcy od Klienta na podstawie Umowy jest płatna w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury pro forma przez Dostawcę.

9.2 Istotny jest czas płatności.

9.3 Żadna płatność nie zostanie uznana za otrzymaną, dopóki Dostawca nie otrzyma rozliczonych środków.

9.4 Wszelkie płatności należne Dostawcy na podstawie Umowy stają się wymagalne natychmiast po jej rozwiązaniu, pomimo jakichkolwiek innych postanowień.

9.5 Klient dokonuje wszystkich płatności należnych zgodnie z Umową w całości bez potrąceń, czy to w drodze potrącenia, roszczenia wzajemnego, rabatu, ulgi podatkowej lub w inny sposób, chyba że Klient posiada prawomocne orzeczenie sądowe wymagające kwoty równej takiej potrąceniu, która ma zostać wypłacona przez dostawca do klienta.

9.6 Jeżeli Klient nie zapłaci Dostawcy żadnej kwoty należnej zgodnie z Umową, Klient będzie zobowiązany zapłacić Dostawcy odsetki od tej kwoty od terminu płatności według rocznej stawki 4% powyżej podstawowej stopy pożyczki z od czasu do czasu Bank of England, naliczany codziennie do momentu dokonania płatności, zarówno przed jak i po wydaniu jakiegokolwiek wyroku. Dostawca zastrzega sobie prawo do żądania odsetek zgodnie z ustawą o opóźnieniu w spłacie długów handlowych (odsetki) z 1998 r.

 1. JAKOŚĆ

10.1 Dostawca gwarantuje, że (z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszych warunków) przy dostawie Towar:

10.1.1 być zadowalającej jakości w rozumieniu Ustawy o sprzedaży towarów z 1979 r .;

10.1.2 muszą być odpowiednio dostosowane do celu.

10.2 Dostawca gwarantuje, że (z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszych warunków), w przypadku gdy jakiekolwiek usługi serwisowe są przeprowadzane przez Dostawcę w odniesieniu do któregokolwiek z Towarów, usługi te będą przeprowadzane zgodnie z zalecanymi procedurami i zgodnie z zadowalającymi standardami.

10.3 O ile nie określono inaczej w Umowie lub nie uzgodniono na piśmie między Dostawcą a Klientem, Dostawca (z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszych warunków) nie udziela gwarancji w odniesieniu do jakichkolwiek zarejestrowanych odczytów milometrów jakichkolwiek Towarów.

10.4 Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie któregokolwiek z gwarancji w warunkach 10.1 lub 10.2, chyba że:

10.4.1 Klient powiadomi Dostawcę na piśmie o wadzie w ciągu 7 dni od momentu, gdy Klient odkryje lub powinien odkryć wadę; i

10.4.2 Dostawca ma uzasadnioną możliwość po otrzymaniu powiadomienia o sprawdzeniu takich Towarów, a Klient (jeśli zostanie o to poproszony przez Dostawcę) zwraca takie Towary do miejsca prowadzenia działalności przez Dostawcę na koszt Dostawcy w celu przeprowadzenia badania tam.

10.5 Bez uszczerbku dla ogólnych postanowień jakiegokolwiek innego warunku w warunku 10 lub warunku 12, w przypadku, gdy Towary nie są sprzedawane jako nowe, Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie któregokolwiek z gwarancji w warunku 10.1, jeżeli;

10.5.1 Klient lub agent Klienta miał przed Umową uzasadnioną okazję do kontroli Towaru i zaakceptował Towary w ich obecnym stanie w momencie kontroli; lub

10.5.2 Klient nie przekaże Dostawcy pisemnego zawiadomienia o wadzie w ciągu 14 dni od dostawy lub w ciągu 14 dni od najwcześniejszego dnia, gdy Klient lub przedstawiciel Klienta miał uzasadnioną możliwość sprawdzenia pojazdu, w zależności od tego, co nastąpi później.

10.6 Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie któregokolwiek z gwarancji w warunku 10.1 lub warunku 10.2, jeżeli:

10.6.1 Klient w jakikolwiek sposób korzysta z takich towarów po powiadomieniu o tym warunku 10.4 lub warunku 10.5; lub

10.6.2 wada powstaje, ponieważ Klient nie zastosował się do ustnych lub pisemnych instrukcji Dostawcy dotyczących przechowywania, instalacji, uruchomienia, użytkowania lub konserwacji Towarów lub (jeśli nie ma) dobrych praktyk handlowych; lub

10.6.3 Klient zmienia lub naprawia takie Towary bez pisemnej zgody Dostawcy.

10.7 Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie któregokolwiek z gwarancji w warunku 10.1, jeżeli zwykłe miejsce prowadzenia działalności klienta nie znajduje się w Wielkiej Brytanii.

10.8 Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie gwarancji w warunku 10.2, jeżeli zwykłe miejsce prowadzenia działalności przez Klienta nie znajduje się w Wielkiej Brytanii.

10.9 Z zastrzeżeniem warunku 10.4, warunku 10.5, warunku 10.6, warunku 10.7 i warunku 10.8, jeśli którykolwiek z Towarów nie jest zgodny z żadną gwarancją w warunku 10.1, Dostawca według własnego uznania naprawi lub wymieni takie Towary (lub wadliwą część ) lub zwrócić cenę takich Towarów według proporcjonalnej stawki Kontraktu, pod warunkiem, że na żądanie Dostawcy, Klient zwróci Towar lub część takich Towarów, która jest wadliwa, na koszt Dostawcy.

10.10 Z zastrzeżeniem warunku 10.4, warunku 10.5, warunku 10.6, warunku 10.7 i warunku 10.8, jeżeli jakiekolwiek prace serwisowe przeprowadzone przez dostawcę w odniesieniu do Towarów, nie są zgodne z gwarancją w warunku 10.2, Dostawca według własnego uznania wykona ponownie wszelkie prace serwisowe, pod warunkiem że całkowita odpowiedzialność za takie prace serwisowe będzie ograniczona do wartości faktury pierwotnej obsługi.

10.11 Jeżeli Dostawca spełni warunek 10.9, nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za naruszenie któregokolwiek z gwarancji w warunku 10.1.

10.12 Jeżeli Dostawca spełni warunek 10.10, nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za naruszenie któregokolwiek z gwarancji w warunku 10.2.

 1. ZAKOŃCZENIE

 

11.1 Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw lub środków prawnych przysługujących stronom, Dostawca może rozwiązać Umowę bez odpowiedzialności wobec Klienta niezwłocznie po powiadomieniu drugiej strony, jeżeli: (a) Klient nie zapłaci żadnej kwoty należnej zgodnie z Umową w terminie płatności i pozostaje w zwłoce nie później niż siedem dni po otrzymaniu pisemnego powiadomienia o dokonaniu takiej płatności; lub (b) Klient dopuści się istotnego naruszenia któregokolwiek z warunków Umowy i (jeżeli takie naruszenie można naprawić) nie usunie tego naruszenia w ciągu siedmiu dni od powiadomienia tej strony na piśmie o naruszeniu; lub (c) istnieją lub powstają okoliczności, które w uzasadnionej opinii Dostawcy wywierają istotny i negatywny wpływ na wykonanie lub zdolność do wykonania obowiązków i obowiązków Klienta wynikających z Umowy; lub (d) Klient zaprzestanie działalności lub grozi jej zaprzestaniem działalności; lub (e) Klient zbankrutuje, zawrze układ lub porozumienie ze swoimi wierzycielami lub będąc spółką z ograniczoną odpowiedzialnością złoży wniosek o ogłoszenie niewypłacalności tej spółki lub przejdzie w stan likwidacji lub prowadzi działalność pod zarządcą, syndykiem, zarządcą lub likwidatorem lub zawiera program lub porozumienie na rzecz wierzycieli lub któregokolwiek z nich.

11.2 Po rozwiązaniu umowy przez którąkolwiek ze stron i z dowolnego powodu:

11.2.1 Klient przepada kaucji zapłaconej Dostawcy zgodnie z niniejszymi Warunkami;

11.2.2 kaucja należna Dostawcy na podstawie Umowy, a jeszcze niezapłacona, stanie się natychmiast wymagalna;

11.2.3 Towary pozostaną własnością Dostawcy;

11.2.4 nie będzie to miało wpływu na naliczone prawa i zobowiązania stron w momencie rozwiązania umowy oraz kontynuację jakiegokolwiek postanowienia wyraźnie określonego jako przetrwanie lub domniemane przetrwanie rozwiązania.

11.3 Po rozwiązaniu Umowy (niezależnie od tego, jak powstanie), następujące warunki będą obowiązywać i będą obowiązywać w pełnej mocy i skutku: (a) warunek 7 (b) warunek 11 (c) warunek 12; oraz (d) warunek 16.6.

 1. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI  

12.1 Z zastrzeżeniem warunku 4, warunku 5 i warunku 10, następujące postanowienia określają całkowitą odpowiedzialność finansową Dostawcy (w tym wszelką odpowiedzialność za działania lub zaniechania jego pracowników, przedstawicieli i podwykonawców) wobec Klienta w odniesieniu do:

12.1.1 każde naruszenie niniejszych warunków;

12.1.2 wszelkie wykorzystanie lub odsprzedaż przez Klienta któregokolwiek z Towarów lub dowolnego produktu zawierającego którykolwiek z Towarów; i

12.1.3 wszelkie oświadczenia, oświadczenia lub działania lub zaniechania tortur, w tym zaniedbania wynikające z lub w związku z Umową.

12.2 Wszelkie gwarancje, warunki i inne warunki wynikające z ustawy lub prawa zwyczajowego (z wyjątkiem warunków określonych w sekcji 12 Ustawy o sprzedaży towarów z 1979 r.) Są, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, wyłączone z umowy.

12.3 Żadne z tych warunków nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Dostawcy:

12.3.1 za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem Dostawcy; lub

12.3.2 na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy o ochronie konsumentów z 1987 r .; lub

12.3.3 w przypadku wszelkich kwestii, które Dostawca byłby niezgodny z prawem, aby wykluczyć lub podjąć próbę wyłączenia odpowiedzialności; lub

12.3.4 za oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd.

12.4 Z zastrzeżeniem warunku 12.2 i warunku 12.3:

12.4.1 całkowita odpowiedzialność Dostawcy z tytułu umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania lub naruszenia obowiązku ustawowego), wprowadzenia w błąd, zwrotu lub w inny sposób, powstałych w związku z wykonaniem lub planowanym wykonaniem Umowy, będzie ograniczona do ceny Umowy; i

12.4.2 Dostawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za utratę zysków, utratę działalności gospodarczej lub utratę wartości firmy w każdym przypadku, bezpośrednie, pośrednie lub wynikowe, ani za jakiekolwiek roszczenia z tytułu jakiejkolwiek rekompensaty (w jakikolwiek sposób spowodowane) wynikające z lub w związku z umową.

 1. POWOŁANIE NA AGENTA

13.1 Po otrzymaniu pisemnego powiadomienia od Dostawcy do Klienta stwierdzającego, że Dostawca ma zostać wyznaczony jako agent (Powiadomienie Agencji), uważa się, że Klient wyznacza Dostawcę jako wyłącznego przedstawiciela w celu zlokalizowania i zakupu Towarów na warunkach niniejszych warunków i uznaje się, że Dostawca akceptuje spotkanie na tych warunkach.

13.2 Po wyznaczeniu Dostawcy na przedstawiciela Klienta, Dostawca zobowiązuje się i zgadza się z Klientem:

13.2.1 działać sumiennie i w dobrej wierze w stosunku do Klienta i nie dopuścić, aby jego interesy kolidowały z obowiązkami, które ciąży na Kliencie na mocy niniejszej umowy i ogólnego prawa;

13.2.2 opisywać się we wszystkich kontaktach z Towarami jako „agent zakupów” lub „agent zakupów” Klienta; i

13.2.3 do negocjacji z właścicielem Towaru (Właścicielem) w imieniu Klienta w sprawie zakupu przez Klienta Towarów.

13.3 Po wyznaczeniu Dostawcy na przedstawiciela Klienta, Klient zobowiązuje się i zgadza się z Dostawcą:

13.3.1 do działania przez cały czas w stosunkach z Dostawcą, z należytą starannością iw dobrej wierze;

13.3.2 w celu zabezpieczenia Dostawcy przed wszelkimi zobowiązaniami, które Dostawca może ponieść w wyniku działania z należytą starannością i umiejętnościami w zakresie swoich uprawnień wynikających z niniejszej umowy jako pośrednika dla Klienta.

13.4 Wszelkie zakupy Towarów przez Dostawcę w imieniu Klienta będą odbywać się po cenie określonej w Umowie.

13.5 Dostawca nie stanie się właścicielem jakichkolwiek towarów ani żadnych innych towarów dostarczonych do klienta od dostawcy lub w inny sposób.

13.6 Klient przyjmuje do wiadomości, że Dostawca nie ma tytułu do Towarów, a Dostawca nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących tytułu lub własności Towarów. Klient przyjmuje ponadto do wiadomości, że Dostawca nie będzie stroną umowy między Klientem a Właścicielem dotyczącej sprzedaży i zakupu Towarów.

13.7 Klient zapłaci Dostawcy kwotę równą cenie Towaru wraz z Komisją należną Dostawcy po otrzymaniu żądania zapłaty od Dostawcy. Żądanie zapłaty może zostać złożone przez Dostawcę w tym samym czasie, co zawiadomienie Agencji lub przed nim.

13.8 W przypadku, gdy Dostawca wyda wezwanie do zapłaty przed wydaniem Powiadomienia Agencji, Dostawca będzie utrzymywał takie środki jako agent dla Klienta, pod warunkiem, że jeśli Dostawca nie wyda Powiadomienia Agencji, a Sprzedawca sprzeda Towary bezpośrednio do Klient (zgodnie z tymi warunkami, z wyjątkiem warunku 13), Dostawca przestanie utrzymywać środki jako agent dla Klienta w związku z wystawieniem faktury przez Dostawcę zgodnie z punktem 9.1, a środki te zostaną przekazane Dostawcy w rozliczenie takiej faktury.

13.9 Dostawca będzie przechowywać wszystkie kwoty otrzymane od Klienta zgodnie z klauzulą ​​13.7 jako agent dla Klienta.

13.10 Po zakończeniu sprzedaży Towarów przez Właściciela na rzecz Klienta, Klient niniejszym:

13.10.1 upoważnia Dostawcę do zapłaty Właścicielowi, po otrzymaniu faktury (płatnej przez Klienta) od Właściciela, kwoty równej cenie za Towar; i

13.10.2 zwalnia Dostawcy kwotę równą prowizji. Po takim zwolnieniu Dostawca wystawi fakturę na Prowizję.

13.11 W przypadku, gdy nie dojdzie do zakończenia sprzedaży Towarów przez Właściciela na rzecz Klienta, Dostawca zwróci wszystkie kwoty zapłacone przez Klienta na rzecz Dostawcy w następstwie żądania zapłaty za Towary.

13.12 W przypadku wyznaczenia Dostawcy na przedstawiciela Klienta zgodnie z niniejszym punktem 13, przestaną obowiązywać następujące warunki:

13.12.1 warunki od 2.4 do 2.7 (włącznie);

13.12.2 warunek 3;

13.12.3 warunki 4.1.1, 4.2–4.6 (włącznie) i 4.8;

13.12.4 warunki 5.1 i 5.3;

13.12.5 warunek 7;

13.12.6 warunek 8;

13.12.7 warunek 9.1;

13.12.8 warunek 10; i

13.12.9 warunki 11.2.3 i 11.3.

 1. ZADANIE 

14.1 Dostawca może przenieść Umowę lub dowolną jej część na dowolną osobę, firmę lub Dostawcę.

14.2 Klient nie jest uprawniony do przeniesienia Umowy ani żadnej jej części bez uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy.

 1. SIŁA WYŻSZA

15.1 Dostawca zastrzega sobie prawo do odroczenia terminu dostawy lub do odstąpienia od umowy lub zmniejszenia wolumenu towarów zamówionych przez klienta (bez odpowiedzialności wobec klienta), jeżeli uniemożliwione lub opóźnione w realizacji jego działalności do okoliczności pozostających poza uzasadnioną kontrolą Dostawcy, w tym między innymi działania Boga, działania rządowe, wojny lub sytuacje kryzysowe w kraju, akty terroryzmu, protesty, zamieszki, zamieszki, pożar, wybuch, powódź, epidemia, lokaut, strajki lub inne spory pracownicze (niezależnie od tego, czy dotyczą siły roboczej którejkolwiek ze stron), czy też ograniczenia lub opóźnienia wpływające na przewoźników lub niezdolność lub opóźnienie w uzyskaniu dostaw odpowiednich lub odpowiednich materiałów, pod warunkiem, że jeżeli dane zdarzenie trwa przez nieprzerwany okres przekraczający 90 dni, Klient jest uprawniony do pisemnego powiadomienia Dostawcy o rozwiązaniu Umowy.

 1. GENERAŁ

16.1 Każde prawo lub środek zaradczy Dostawcy w ramach Umowy pozostaje bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw lub środków zaradczych Dostawcy, czy to wynikających z Umowy, czy nie.

16.2 Jeżeli którekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane przez jakikolwiek sąd, trybunał lub organ administracyjny właściwej jurysdykcji za całkowicie lub częściowo niezgodne z prawem, nieważne, nieważne, niemożliwe do wyegzekwowania, niewykonalne lub nieuzasadnione, w zakresie takiej niezgodności z prawem, nieważności, nieważności, nieważności , niewykonalność lub nieuzasadnienie uznaje się za możliwe do rozdzielenia, a pozostałe postanowienia Umowy i pozostała część takiego postanowienia będą nadal obowiązywać.

16.3 Niewykonanie lub opóźnienie przez Dostawcę w egzekwowaniu lub częściowym egzekwowaniu któregokolwiek postanowienia Umowy nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się któregokolwiek z jego praw wynikających z Umowy.

16.4 Jakiekolwiek zrzeczenie się przez Dostawcę jakiegokolwiek naruszenia lub niedotrzymania warunków wynikających z któregokolwiek postanowienia Umowy przez Klienta nie będzie uważane za zrzeczenie się jakiegokolwiek kolejnego naruszenia lub niewywiązania się z umowy i w żaden sposób nie wpłynie na pozostałe warunki Umowy.

16.5 Strony umowy nie zamierzają, aby jakikolwiek warunek umowy był wykonalny na mocy ustawy o umowach (prawa stron trzecich) z 1999 r. Przez każdą osobę, która nie jest jej stroną.

16.6 Formacja, istnienie, budowa, wykonanie, ważność i wszystkie aspekty umowy podlegają prawu angielskiemu, a strony podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.

 1. UWAGI

17.1 Wszelkie zawiadomienia między stronami dotyczące umowy będą miały formę pisemną i będą dostarczane ręcznie lub przesyłane z góry opłaconą pocztą pierwszej klasy lub wysyłane faksem lub pocztą elektroniczną:

17.1.1 w przypadku powiadomień Dostawcy dotyczących miejsca prowadzenia działalności lub zmiany adresu, o których Dostawca powiadomi Klienta; lub

17.1.2 (w przypadku zawiadomień skierowanych do klienta) na dowolny adres klienta wskazany w dowolnym dokumencie stanowiącym część umowy lub na inny adres, o którym klient powiadomi dostawcę.

17.2 Powiadomienia uważa się za otrzymane:

17.2.1, jeśli są wysyłane opłaconą pocztą pierwszorzędną pocztą, dwa dni (z wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy) po wysłaniu (z wyłączeniem dnia nadania); lub

17.2.2, jeśli dostarczone ręcznie, w dniu dostawy; lub

17.2.3, jeśli zostanie wysłany faksem lub pocztą elektroniczną w dniu roboczym przed 4.00, w czasie transmisji i w inny sposób następnego dnia roboczego.

 

 1. Omnia Maszyny - ZASADY PRO FORMA I WARUNKI
 2. Towar pozostanie w sprzedaży do momentu otrzymania 10% bezzwrotnej kaucji.
 3. Prawo własności do towarów nie przechodzi do momentu otrzymania pełnej płatności i podlega zastrzeżeniu, że towary pozostaną niesprzedane i dostępne.
 4. Pełna płatność wymagana w ciągu 14 dni od daty faktury Pro Forma.
 5. W przypadku nieprzestrzegania warunków firma Omnia Machinery zastrzega sobie prawo do anulowania transakcji. Towar będzie traktowany jako porzucony, a depozyty / płatności przepadną.
 6. Wszystkie daty wysyłki są jedynie orientacyjne. Omnia Machinery nie ponosi odpowiedzialności za opóźnione / częściowe dostawy liniami żeglugowymi.
 7. W pewnych okolicznościach dostawy wymagana jest zwrotna gwarancja eksportowa.
 1. Warunki za darmo Dane techniczne i wymiary

Omnia Machinery nie ponosi odpowiedzialności za żadne informacje zawarte na stronach z adresami URL zaczynającymi się od www.omniamachinery… Te informacje są dostarczane bezpłatnie i nie stanowią żadnej umowy pomiędzy Omnia Machinery a narzędziem do pobierania / użytkownikiem. Obowiązkiem osoby pobierającej / użytkownika jest zapewnienie dokładności danych, a firma Omnia Machinery nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub obrażenia wynikające z pobierania lub wykorzystywania tych danych. Pobranie lub inne wykorzystanie zawartych w nich danych oznacza akceptację niniejszego wyłączenia odpowiedzialności.

Omnia Machinery jest zarejestrowana jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością